Kimiko Teknologji

Për vitin shkollor 2012/13 kemi profilet si vijon:

  1. Teknologji e gomës dhe plastikës
  2. Teknologji e riciklimit
  3. Teknologjia e riciklimit te gomës dhe plastikës
  4. Laborant i kimisë
  5. Laborant i Biologjisë

 

  1. Planprogramet e vjetra klasa X-XII-      Kimi-Teknologji1
  2. Planprogramet e vjetra klasa XIII  Kimi-Teknologji2
  3. Plnprogramet e reja mësimore NORMAT KIMI  të cilat do të zbatohen për klasat 10-12 nga viti shkollor 2014/15